1. FORUTSETNINGER
Tjenestevilkårene inneholder standard betingelsene for det bestilte produkt.
Avtalen inngås med Larvik Online og juridisk ansvarlig i henhold til bestillingsskjemaet eller e-post bestilling (heretter kalt bruker).

2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN
Larvik Online tilbyr bruker muligheten til å lagre elektroniske data på sine servere slik at andre kan få tilgang til denne informasjonen via internett, samt muligheten til å sende elektronisk post (e-post) via Larvik Online sine systemer.
Larvik Online vil fakturere bruker for disse tjenestene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser for tjenestene.

3. BRUKERNAVN, PASSORD OG SIKKERHET
Når du blir bruker av våre tjenester vil det bli opprettet en brukerkonto med eget brukernavn og passord.
Bruker er selv som er ansvarlig for å holde dette hemmelig. Bruker er dessuten ansvarlig for alt som skjer i sin brukerkonto.
Bruker forplikter seg til enhver tid å informere dersom bruker er kjent med uautorisert bruk av  brukerkonto eller andre aktiviteter som utgjør en sikkerhetsmessig risiko.

4. BRUKERS PERSONVERN
Larvik Online har som prinsipp å overholde den private kommunikasjonen mellom sender og mottaker.
I tillegg til de regler som er angitt i punkt 2 ovenfor lover vi å ikke overvåke, redigere, slette eller utelukke noe av innholdet av en Brukers private kommunikasjon.
Unntak er gjeldende dersom: Larvik Online blir påtvunget dette via rettslig instans eller Det er behov for å beskytte Larvik Online sine rettigheter og/eller eiendom eller Det i helt særskilte tilfeller er nødvendig å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av tjenesten eller allmennheten forøvrig.
Larvik Online tar ikke ansvar for brudd på tredjeparts rettigheter eller kriminelle handlinger som eventuelt oppstår ved bruk av denne tjenesten.
Bruker forstår og godkjenner at Larvik Online gjør teknisk bearbeidelse av Brukers e-post og dens innhold for å sende og motta meldinger tilpasse meldinger til tekniske spesifikasjoner i tilknyttede nettverk tilpasse meldinger til tjenestens eventuelle begrensninger
Innholdet i brukers websider må til enhver tid følge norsk lovgivning. Larvik Online kan ikke holdes ansvarlig dersom bruker ikke overholder dette. Larvik Online forbeholder seg retten til å stenge brukers konto uten videre beskjed ved overtredelse.

5. ANSVAR
Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko. Tjenesten tilbys som den er og når den er tilgjengelig.
Larvik Online kan ikke garantere at tjenesten vil tilfredsstille brukers krav, eller at tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller fri for feil.
Bruker forstår og godtar at materiale lastet ned eller opp, eller på annen måte mottatt eller sendt gjennom bruk av tjenesten gjøres på egen risiko og at Larvik Online ikke står ansvarlig for eventuelle feil, ødeleggelser eller datatap som oppstår i brukers datasystem ved bruk av slikt materiale og/eller data.
Bruker har forstått og godtar at Larvik Online, dets ansatte, eiere og tilknyttede firmaer ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.

6. VIDERESALG AV TJENESTEN

Bruker kan kun videreselge tjenester kjøpt av Larvik Online ved avtale.
Bruker plikter å betale Larvik Online de til enhver tid gjeldende priser for bestilte tjenester selv om disse videreselges og benyttes av tredje part.
Dersom tjenesten ikke betales av bruker kan Larvik Online stenge tjenesten i henhold til denne avtalen.

7. LAGRING AV INFORMASJON OG ANDRE BEGRENSNINGER
Larvik Online tar intet ansvar for sletting eller andre feil som resulterer i at Brukers meldinger eller data blir borte fra systemet.
Larvik Online har ved sending og mottak av meldinger eller data satt en øvre grense på antall eller mengde av dette.
Lagringsmengden og dataoverføringen på de respektive kontoer fremkommer av produktinformasjonen. Overforbruk vil bli fakturert etter egen avgift.

8. BRUKERS BENYTTELSE AV TJENESTEN
Bruker er ene og alene ansvarlig for innholdet i hans eller hennes meldinger og informasjon sendt gjennom tjenesten.
Bruker sin benyttelse av denne tjenesten underlegges norske og internasjonale lover og regler.

Tjenesten benytter Internett for sending og mottagelse av meldinger og informasjon.
Brukers benyttelse av tjenesten er derfor underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for Internett.
Bruker vil ikke benytte tjenesten til å lagre ulovlig materiell.
Dessuten å ikke sende og publisere materiale som oppfordrer til oppførsel som bryter med norske eller internasjonale lover og regler.
Bruker må ikke under noen omstendigheter foreta handlinger og transmisjoner som vil kunne utgjøre en uforholdsmessig stor byrde på Larvik Online sine servere og teknisk infrastruktur.


9. TRAFIKK

Trafikkmengde kommer frem av gjeldende webhotell pakker. 

Larvik Online forbeholder seg retten til å oppheve brukers avtale eller å sette begrensninger på brukers trafikk ved hvis bruker forårsaker et uforholdsmessig stort trafikkforbruk.

10. ENDRING/AVSLUTTING AV TJENESTEN

Larvik Online vil så langt det er mulig bestrebe å holde tjenesten tilgjengelig 24 timer i døgnet, men Larvik Online kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap kunden måtte ha med bakgrunn i at tjenesten ikke er tilgjengelig.
Larvik Online forbeholder seg retten til å avslutte eller endre tjenesten dersom videre drift ikke er forsvarlig.
Larvik Online har ingen forpliktelser overfor tredjepart dersom Larvik Online benytter seg av retten til å endre eller avslutte tjenesten.
Et abonnement løper i 12 måneder og kan sies opp av bruker med minimum 3  måneders varsel før utløp.
Oppsigelsen  må gjøres skriftlig.  Tjenesten er et løpende abonnement som løper fram til oppsigelse er mottatt fra bruker.
Larvik Online holdes ikke ansvarlig overfor tredjepart dersom tjenesten avsluttes.
Larvik Online forplikter seg ikke til å varsle bruker om at forholdet blir/er avsluttet hvis ikke alternativ kontaktform over internett
(f.eks. alternativ e-post adresse) er oppgitt i brukerens personlige opplysninger.
Ved avslutning av brukerkontoen vil brukers rettigheter til bruk av tjenesten forsvinne.
Bruker har ingen rett til og Larvik Online har intet ansvar for å videresende uleste eller ikke sendte meldinger og informasjon til Bruker eller tredjepart.
Larvik Online forbeholder seg retten til enhver tid å endre vilkårene i dette dokumentet.
Bruker forplikter seg til å holde sin kontaktinformasjon oppdatert.
Larvik Online vil ikke under noen omstendigheter utlevere noen av disse opplysningene til tredjepart,
med mindre blir tvunget til å utlevere denne informasjonen ved inndrivelse av utestående beløp.
I slike tilfeller vil ikke eventuelle utestående beløp bli refundert.

11. BESKJEDER TIL ELLER FRA Larvik Online

Alle beskjeder skal foregå skriftlig, via e-post eller via våre kundesider eller normal postgang.
Larvik Online kan sende ut meldinger via tjenesten dersom Larvik Online mener dette er nødvendig for å informere Bruker om endringer i vilkår for bruk av tjenesten eller andre temaer av viktighet for tjenesten og dens brukere.
Bruker kan dersom ønskelig motta driftsmeldinger fra Larvik Online gjennom valgt kommunikasjonskanal.

12. SIKKERHETSKOPIERING AV DATA

Bruker forstår og godtar at Larvik Online ikke er ansvarlig for tap av data som følger av at tjenesten skulle bli avbrutt eller på andre måter ødelagt. bruker er selv ansvarlig for å ha sikkerhetskopi av data lagret på Larvik Online sine servere.
Vi foretar imidlertid backup 1 gang pr uke som standard. Det er mulig å bestille utvidet backup av oss.

13. BETALING

Bruker godtar å til enhver tid betale de gjeldende avgiftene fastsatt for tjenesten.
Larvik Online vil forhånds fakturere bruker for domenenavn 40 – 80 dager før ny periode av produktet/tjenesten starter.
Dette for å forhindre tap av domenenavn. Bruker gis 10 dagers betalingsbetingelse, dersom ikke annet er særskilt avtalt. Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven.
Ved purring påløper et gebyr etter gjeldende takster for purregebyr. Larvik Online forbeholder seg retten til å overdra fordringen til tredjepart dersom betaling ikke er mottatt ved forfall.
Bruker har forstått at produktet/tjenesten kan bli suspendert eller midlertidig stoppet.

14. STENGING

Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil tjenesten bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp. Gjenåpning av sperret webhotell/domene har egne takster.

 

15. LOVER

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan partene kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger.

16. PRODUKSJON AV NETTSIDER

Leveres ikke digitalt materiale som er en forutsetning for en gjennomføring av produksjon av websider, vil vi etter 1 måned etter avtale inngåelse fakturere kunden for utført arbeid.